Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 10, december 2011

Jule- og nytårshilsen fra Kattegatkomitéens formand

 • Læs op

Indhold

  2012 bliver et helt afgørende år for en fast forbindelse over Kattegat.

  Snart skriver vi 2012 på kalenderen, og dermed er det tid til at se tilbage på året, som er gået, og se frem mod det nye år. 2011 har været travlt, men jeg tør godt spå, at 2012 bliver mindst lige så travlt, og at det bliver et helt afgørende år for vores arbejde for en fast forbindelse over Kattegat.

  Folketingsvalg

  Folketingsvalget i efteråret 2011, vil på mange måder stå som den store begivenhed i 2011, og det gør det også for os i Kattegatkomitéen.
  Fra Kattegatkomitéen markerede vi valget ved at udsende et valgmateriale til samtlige ca. 700 kandidater til Folketinget med en opfordring til at bakke op om en fast forbindelse over Kattegat. Opfordringen bar frugt, og resulterede i en livlig debat, med bl.a. tidligere medformand i Kattegatkomitéen, Nicolai Wammen (S) som en af de helt store fortalere for snarest muligt at få truffet en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse.

  Opfordringen blev dog ikke lige godt modtaget af alle, og vi må erkende, at der i visse egne af landet ikke er udpræget sympati for projektet, snarer tværtimod.

  Kattegatkomitéen oplevede efter valget en af sine helt store sejre, idet en fast Kattegatforbindelse indgår i regeringsgrundlaget. Heraf fremgår det, at regeringen har til hensigt at fortsætte undersøgelserne af en fast forbindelse over Kattegat. Det glæder os meget, for det betyder, at der politisk er blevet lyttet til vores budskab: En fast forbindelse over Kattegat er en samfundsmæssig fornuftig investering, som vil være til glæde for hele Danmark.

  I formandskabet har vi desuden haft fornøjelsen af at fortsætte vores gode dialog med Transportministeriet, som vi fik opbygget under forhenværende transportminister Hans Christian Schmidt (V), og vi mødtes 1. december med den nye transportminister Henrik Dam Kristensen (S). På det møde gav ministeren tydeligt udtryk for, at han er enig i, at en fast forbindelse over Kattegat er et rigtig godt projekt, og at der snarest muligt, men naturligvis på et fagligt forsvarligt grundlag, bør træffes en principbeslutning. Denne udmelding glæder vi os naturligvis meget over, og vi ser derfor meget frem til at fortsætte det tætte samarbejde med ministeriet. Vi håber, at det nødvendige beslutningsgrundlag tilvejebringes i løbet af 2012.

   Status på de strategiske analyser

  I løbet af 2011 er der foretaget flere screeninger af forskellige infrastrukturprojekter - Timemodellen, en ny Lillebæltsforbindelse, udvidelser af E45 mv. Det har skabt livlig debat om det store behov for infrastrukturinvesteringer, og hvor de knappe ressourcer bør bruges først.
  Transportministeriet har netop udgivet en status på de strategiske analyser igangsat i forbindelse med ’En Grøn Transportpolitik’ fra 2009, som samler op på de mange gennemførte screeninger. Heri indgår en fast forbindelse over Kattegat, som en mulig løsning på forbindelserne mellem Øst- og Vestdanmark, og projektet betegnes som en meget ambitiøs strategi, som vil skabe helt nye muligheder for trafikken på tværs af landet. Sammen med de alternative løsninger til øst-vest trafikken, dvs. en Bogense-Juelsminde forbindelse og en ny Lillebæltsforbindelse, skal en Kattegatforbindelse undersøges nærmere ved hjælp af Landstrafikmodellens version 1.0, som forventes færdig i april 2012.

   Der bliver gennemført det, der kan finansieres

  Forståelsen for, at en fast Kattegatforbindelse er et nationalt anliggende, er i høj grad blevet forankret i 2011, idet både Region Sjælland og Kommunekontaktrådet på Sjælland nu bakker op om projektet, ligesom deres pendanter i Nord- og Midtjylland.
  Samme opfattelse gør sig gældende i den nye status for de strategiske analyser, hvori debatten ikke går på projektets berettigelse, men på finansieringen af projektet.
  Som vi tidligere har påpeget skal Kattegatforbindelsen – ligesom de øvrige store faste forbindelser – brugerfinansieres. I ’Notat om finansiel bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse’ udarbejdet af KPMG, er det dokumenteret, at en fast Kattegatforbindelse kan brugerfinansieres, så den ikke koster statskassen én krone.
  Ønskerne til investeringer i infrastrukturen i Danmark er mange, men pengekassen er stort set tom, og der er ikke råd til det hele, selv ikke på langt sigt. Derfor må vi erkende, at der primært bliver gennemført det, der kan finansieres, og Kattegatforbindelsen er det eneste af de screenede forslag til øst-vest forbindelser i Danmark, der kan finansieres 100 % ved brugerbetaling.

   2012 bliver helt afgørende

  I april 2012 skal version 1.0 af Landstrafikmodellen ligge færdig. Det bliver afgørende for os, fordi Landstrafikmodellen skal danne grundlag for udarbejdelse af videre analyser af en fast Kattegatforbindelse og for en principbeslutning. Landstrafikmodellens version 1.0 skal sikre, at alle de analyser, som indgår i arbejdet med de strategiske analyser, foretages ud fra ensartede trafikale forudsætninger. Udfaldet af disse analyser bliver derfor helt afgørende for vores fremadrettede arbejde for en fast Kattegatforbindelse.
  Hvornår en principbeslutning kan foretages, kan vi ikke give et præcist svar på. Det er vores håb, at det er muligt i 2012, men det er naturligvis afgørende for os, at beslutningen træffes på et oplyst og fagligt kvalificeret grundlag.

  Vi fortsætter arbejdet med at tydeliggøre projektets positive effekter overfor Regering, Folketing og borgerne. Jeg tør godt love, at Kattegatkomitéen også i 2012 vil være synlige i debatten om udviklingen af Danmarks fremtidige infrastruktur. Du kan følge med i debatten og vores aktiviteter på vores hjemmeside , som vi løbende udvikler.

  Med disse ord vil jeg på Kattegatkomitéens vegne, ønske alle vores læsere en glædelig jul og et godt nytår. Jeg ser frem til 2012, som jeg er overbevist om vil blive et godt og afgørende år for Kattegatforbindelsen.

  Med venlig hilsen

  Jens Kampmann,
  Formand for Kattegatkomitéen

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023