Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 2, juni 2010

Lån til at bygge Kattegatbro kan afdrages på 25 år • Opbakning fra København ”Lad os stå sammen i kampen for en fast Kattegatforbindelse” • En fast Kattegatforbindelse er uafhængig af Finansloven

 • Læs op

Indhold

  Lån til at bygge Kattegatbro kan afdrages på 25 år             

  Nyt notat fra KPMG betegner en fast Kattegatforbindelse som en rentabel investering

  En fast forbindelse til biler og højhastighedstog over Kattegat vil driftsøkonomisk være en rentabel investering – og hænge ligeså positivt sammen økonomisk som Storebæltsbroen og Øresundsbroen. Det fastslår det statsautoriserede revisionsselskab KPMG i et nyt notat, hvor KPMG har analyseret den finansielle bæredygtighed af en fast Kattegatforbindelse for Kattegatkomitéen. Der er bl.a. gennemført forskellige følsomhedsanalyser og prognoser frem til 2070.

  ”KPMG konkluderer, at de lån, der skal optages på danske og internationale kapitalmarkeder for at finansiere en fast forbindelse over Kattegat, vil være afdraget på 25 år inklusive udgifter til vedligeholdelse og operationel drift. Indtægterne vil komme via brugerbetaling, og der vil være positive driftsresultater allerede fra åbningsåret. Det vil altså sige, at udgifterne til at bygge den faste Kattegatforbindelse vil kunne tjenes hjem igen hurtigere, end det er sket med de fleste andre store trafikinvesteringer herhjemme. Med andre ord gennemhuller KPMG’s notat alle påstande om, at det bliver for dyrt, og at der ikke er råd til at bygge bro over Kattegat,” fastslår formanden for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann.

  Overskud efter 25 år

  KPMG skriver direkte, at der, når gælden efter 25 år er tilbagebetalt, vil blive ’genereret væsentlige frie pengestrømme fra Kattegatforbindelsen med overskydende likviditet og mulighed for udbetaling af dividende’

  KPMG har også regnet på et scenarie, hvor ikke bare selve Kattegatbroen, men også landanlæggene med motorvej og togskinner på begge sider af broen til i alt ca. 16 mia. kr., mod forventning skal finansieres via brugerbetaling frem for statslige trafikinvesteringer. I så fald vil den samlede gæld være betalt i løbet af 31 år efter åbningen af den faste forbindelse over Kattegat. 

  Åbning af 39 km bro i 2025

  De indbyggede forudsætninger i begge scenarier er, at forbindelsen over Kattegat bliver på 39,4 km. og består af i alt fire motorvejsspor og to jernbanespor, at det vil koste 77,6 mia. kr. (i 2008-priser) at anlægge forbindelsen, at byggeriet gennemføres fra 2018 til 2024, og at Kattegatforbindelsen åbner i starten af 2025.

  Taksten for at køre over Kattegat bliver for bilister 495 kr. Det svarer til den i dag laveste billetpris på at sejle over Kattegat med Mols-Linien. For lastbiler bliver taksten 1.571 kr. pr. tur, og togtrafikken skal årligt betale 800 mio. kr. for at anvende Kattegatbroen.

  Det forudsættes desuden – med afsæt i tal fra Infrastrukturkommissionen – at trafikmængden i Danmark stiger 2,2 pct. årligt. Tilsvarende opereres der med, at der i løbet af de første fire år efter åbningen af Kattegatbroen vil ske et trafikspring på 25 pct. Trafikspringet er den umiddelbare stigning i trafikken som følge af den faste forbindelse.

  Hvis taksten for at køre over Kattegatbroen reduceres, og hvis trafikmængden bliver mindre end forudsat, vil det tage et par år mere end oven for beskrevet at skabe overskud. Men under alle omstændigheder vil en fast Kattegatforbindelse være finansiel bæredygtig, fastslår KPMG.

  Konkurrencedygtig takst

  Jens Kampmann understreger, at prisen på 495 kr. for at krydse Kattegat i bil vil være særdeles konkurrencedygtig for både erhvervslivet og private, når der sammenlignes med andre brotakster og med, hvad det koster at køre i bil mellem Jylland og Sjælland i dag, hvor det er nødvendigt at krydse Fyn. Ligeledes vil der opnås en stor tidsbesparelse på rejser mellem Jylland og Sjælland ved at benytte en fast Kattegatforbindelse.

  ”Det bliver billigere at benytte den faste Kattegatforbindelse end Femernbroen. Og da Kattegatforbindelsen kommer til at være ca. dobbelt så lang som Storebæltsbroen og bestå af to broer – én mellem Sjælland og Samsø og én mellem Samsø og Jylland – er det fair, at prisen bliver ca. dobbelt så høj som taksten for at køre over Storebæltsbroen,” siger Jens Kampmann. 

   

  Opbakning fra København

  Københavns overborgmester og direktøren for Københavns Lufthavne A/S er blandt fortalerne for at få bygget en Kattegatbro hurtigst muligt                                                         

  Ønsket om at få etableret en fast Kattegatforbindelse bakkes op fra både Øst- og Vestdanmark og af såvel politikere som erhvervsledere. Bl.a. har Københavns overborgmester Frank Jensen (Soc.) og administrerende direktør Brian Petersen fra Københavns Lufthavne A/S på det seneste været i tv flere gange for at plædere for sagen. De mener begge, at Folketinget allerede næste år bør træffe principbeslutning om at få bygget en Kattegatbro – frem for at vente til 2013, som der ellers er lagt op til.

  ”En Kattegatbro vil være med til at skabe vækst, ikke alene i Århus, Midtjylland og Hovedstadsområdet, men i hele Danmark. Det er en sag for hele Danmark, fordi den binder de to store vækstcentre i Danmark sammen,” sagde Københavns overborgmester Frank Jensen den 19. maj 2010 på TV2.

  Vigtigt for konkurrenceevnen

  Den administrerende direktør for Københavns Lufthavne A/S, Brian Petersen, ser en fast Kattegatforbindelse som en forudsætning for, at Danmark kan tage konkurrencen op med de øvrige europæiske metropoler.

  ”Da jeg begyndte at se på det her, lignede det en Århushistorie, men det er det jo ikke. Det handler om, at Danmark kan være med i en globaliseret verden, hvor vi bliver nødt til at være konkurrencedygtige på infrastruktur. Beslutningen om en Kattegatbro skal tages nu. De andre lande har taget deres beslutninger, og andre lufthavne får højhastighedstog, som hjælper med til at øge deres oplande. Vi skal have vores Kattegatbro nu,” fremhævede Brian Petersen i samme indslag på TV2 den 19. maj 2010.

  Flertallet siger ja til bro

  Regeringen vil efter planen først tage stilling til en fast Katteforbindelse i 2013, når en landsdækkende trafikanalyse er gennemført. Men på Christiansborg går 6 ud af 10 politikere på tværs af partiskel ifølge TV2 allerede ind for at få bygget en fast Kattegatforbindelse pga. de mange vægtige argumenter i forhold til økonomi, konkurrenceevne, mobil arbejdskraft, miljøfordele osv.

  På den jyske side af Kattegat kæmper bl.a. Århus’ borgmester Nicolai Wammen, formanden for Region Midtjylland Bent Hansen og formanden for Kommunekontaktrådet i Region Midtjylland Anders G. Christensen sammen med en stribe erhvervsledere for at få Folketinget til at fremrykke principbeslutningen om at etablere en fast Kattegatforbindelse til næste år, så det store anlægsprojekt kan komme i gang. 

  Tilsyneladende støtter også ’de almindelige danskere’ ønsket om en fast Kattegatforbindelse. I hvert fald udtalte en række folk på gaden i TV2’s indslag den 19, maj 2010, at de helt sikkert vil benytte forbindelsen over Kattegat, hvis den etableres, og man så kan køre fra Århus til København eller omvendt på en time med højhastighedstog.

   

  Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen:

  ”Lad os stå sammen i kampen for en fast Kattegatforbindelse”     

  Silkeborgs borgmester, Hanne Bæk Olsen (Soc.), appellerer til, at der undgås ’slinger i valsen’ rundt i kommunerne i forhold til at påvirke politikerne på Christiansborg til at tage beslutning om en fast forbindelse over Kattegat.

  Hun peger på, at der i Vestjylland er kræfter, der nu taler varmt for tankerne om den såkaldte Hærvejsmotorvej. ”Hvis vi begynder at slås indbyrdes om forskellige, mulige trafikinvesteringer, så går tiden, og pengene bliver måske i mellemtiden brugt til noget helt andet. Derfor er det vigtigt at stå sammen i stedet for at bringe en masse forskellige dagsordener på banen. Som jeg ser det, er en fast Kattegatforbindelse den eneste metode til at binde de danske vækstcentre i øst og vest sammen og dermed til at skabe en positiv fremtid – til gavn for hele Danmark,” siger Hanne Bæk Olsen.

  Bred opbakning på møde

  Hun fremhæver, at en fast Kattegatforbindelse vil gøre det muligt at køre med højhastighedstog fra Århus til København på blot en time. Den korte rejsetid vil skabe rammerne for større bevægelighed i arbejdskraften, hvilket bliver nødvendigt for erhvervslivet fremover, når der bliver færre hænder til at løfte opgaverne på arbejdsmarkedet.

  Som endnu en stor fordel fremhæver Hanne Bæk Olsen, at en bro over Kattegat vil blive brugerfinansieret efter samme gode erfaringer som fra Storebælts- og Øresundsbroen, og at det dermed ikke kommer til at koste offentlige penge at skabe en fast Kattegatforbindelse.

  Silkeborgs borgmester talte også varmt for snarest muligt at få truffet beslutning om en bro over Kattegat til både tog og biler, da hun den 19. april 2010 deltog i et møde, som det lokalt valgte folketingsmedlem Thomas Jensen (Soc.) havde taget initiativ til. Mødet, der blev arrangeret af erhvervSilkeborg m.fl., havde deltagelse af repræsentanter fra bl.a. LO og DI samt lokalt valgte folketingsmedlemmer fra Socialdemokratiet, Venstre og Det Radikale Venstre, regionsrådsmedlemmer og formand for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann. På mødet var der bred enighed om, at alle gode kræfter bør skubbe på for at skabe flertal i Folketinget for at få etableret en fast Kattegatforbindelse.

   

  En fast Kattegatforbindelse er uafhængig af Finansloven         

  Kattegatkomitéen var repræsenteret på Dansk Byggeris Årsmøde

  Formanden for Kattegatkomitéen, Jens Kampmann, var blandt talerne, da Dansk Byggeri den 6. maj 2010 holdt Årsmøde. Et af temaerne på mødet var infrastruktur, og hvordan broer er en forudsætning for vækst i Danmark.

  Jens Kampmann fremførte i sit indlæg, at der er lutter gode argumenter for at etablere en fast Kattegatforbindelse. Han pegede bl.a. på økonomi, miljøfordele, sammenbinding af Øst- og Vestdanmark via kort transporttid, behovet for mere mobil arbejdskraft fremover samt at aflaste de eksisterende broer over Storebælt og Lillebælt.

  Brugerne betaler

  Desuden understregede Jens Kampmann på Dansk Byggeris Årsmøde, at en fast Kattegatforbindelse bliver brugerfinansieret og dermed ikke – i modsætning til de fleste andre infrastrukturprojekter – er afhængig af Finansloven.

  ”Rammen for de statslige trafikinvesteringer er udtømt indtil minimum år 2020. Folketinget har dermed i de næste år kun mulighed for at beslutte nye infrastrukturprojekter, der finansieres uden om Finansloven og betales af skatteyderne. Det er netop med brugerbetaling, at en fast forbindelse over Kattegat vil blive finansieret,” pointerede Jens Kampmann.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023