Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 4, november 2010

Kattegatbro vil styrke Nordjylland • Vigtigt med fortsatte undersøgelser af Kattegatforbindelse • Møde mellem transportminister Hans Christian Schmidt og Kattegatkomitéen • Et ønske fra hele Danmark

Indhold

  Kattegatbro vil styrke Nordjylland

  Regionsrådsformand i Region Nordjylland, Ulla Astman (S),  er indtrådt i Kattegatkomitéens formandskab. Hun mener, at en fast Kattegatforbindelse vil styrke Nordjylland og have en positiv effekt på de såkaldte yderområder.

  Mens nogle ser Kattegatbroen som et østjysk ønske, er den nordjyske regionsrådsformand, Ulla Astman, af en anden opfattelse. Hun er trådt ind i Kattegatkomitéens formandskab for at styrke Nordjylland.

  Positiv udvikling

  En fast forbindelse over Kattegat vil ikke bare skabe en ny metropol i Danmark og styrke de nuværende vækstområder. Broen vil også have en positiv effekt i Nordjylland og i de såkaldte yderområder, forklarer den socialdemokratiske regionsrådsformand, Ulla Astman.

   ”I Nordjylland vil en Kattegatbro have positiv indvirkning på mobiliteten og erhvervsudviklingen primært uden for Aalborg, vestligt og sydligt i Region Nordjylland. Men også i Vendsyssel og omkring motorvejsstrækningerne E45 og E39 er der interesse og udviklingsmuligheder ved en Kattegatbro,” forklarer Ulla Astman.

  Derfor ser hun arbejdet omkring en fast Kattegatforbindelse som et nordjysk anliggende, der kræver politisk engagement.

  ”Jeg mener, det er vigtigt at vise, at broen ikke bare er et århusiansk ønske. Kattegatbroen er i Region Nordjyllands og hele Danmarks interesse,” pointerer Ulla Astman.

  Skal binde landet sammen

  Hvis der ikke træffes en politisk beslutning om at bygge en Kattegatforbindelse vil udviklingen i Danmark blive centreret, og hele områder vil blive hægtet af udviklingstoget, frygter Ulla Astman.

  ”Hvis vi ikke får en fast Kattegatforbindelse, er jeg dybt bekymret for erhvervsudviklingen helt fra området nord for Århus og op efter. Der er virkelig brug for en fast forbindelse, der styrker hele Jylland og samtidig sikrer, at landet ikke knækkes over rent udviklingsmæssigt,” advarer regionsrådsformanden.

  Derfor giver hun heller ikke meget for de nordjyske bekymringer omkring Kattegatforbindelsens negative indvirkning på Aalborg Lufthavn.

  ”Nogle er bekymrede for Aalborg Lufthavn i forhold til en Kattegatbro. Den bekymring kan jeg godt forstå, men der er en fordel ved at stige på toget i stedet for flyet. Vi kommer til at udlede mindre CO2, og i fremtiden bliver det kun endnu vigtigere at forurene så lidt som muligt. Vi kan lige så godt begynde at tænke over, hvordan vi kan forurene mindre end nu. Og Aalborg Lufthavn har også et stigende antal udenrigsflyvninger til for eksempel charterrejsemål, så jeg frygter ikke, at Kattegatbroen vil tage livet af lufthavnen,” siger Ulla Astman.

  Tættere på beslutningerne
  Der ligger en klar strategi bag regionsrådsformandens indtræden i Kattegatkomitéens formandskab. Ulla Astman vil sikre og styrke de nordjyske interesser i projektet.

  ”Ved at træde ind i Kattegatkomitéens formandskab forventer jeg at kunne påvirke de reelle beslutningstagere. Dertil regner jeg med at komme i dialog med de erhvervsfolk, der har interesser og kompetencer inden for området. En Kattegatbro handler ikke bare om at styrke et ”Storårhus” og Region Midtjylland. Vi skal brede perspektivet mere ud og se projektet i et større, nationalt perspektiv,” pointerer Ulla Astman.

  Derfor mener hun også, det er vigtigt at se en fast Kattegatforbindelse i sammenhæng med andre trafikinvesteringer så som en tredje Limfjordforbindelse og jernbanenettet, der samlet set vil være med til at skabe udvikling i hele landet.

  Vigtigt med fortsatte undersøgelser af Kattegatforbindelse

  Kattegatforbindelsen viser stort potentiale og bør derfor inddrages i de fortsatte undersøgelser af Danmarks fremtidige infrastruktur. Dette gøres bedst ved at inddrage alle relevante parter i processen, lyder rådet.

  En fast forbindelse over Kattegat skal inddrages som en udviklingsmulighed, når regeringen undersøger muligheder og udfordringer ved Danmarks fremtidige infrastrukturelle udvikling. Den bedste måde at gøre dette på er at sikre, at både lokale, regionale og landsdækkende interesser inddrages, vurderer lektor ved Aalborg Universitet, Jørgen Kristiansen. Han har for nylig færdiggjort sin vurdering af de foreløbige rapporter omkring en Kattegatforbindelse i et paper.

  Stort potentiale

  Selv om de hidtidige rapporter måske ikke klarlægger alle aspekter omkring Kattegatforbindelsens økonomi og samfundsmæssige effekt, har den alligevel vist sig som et spændende alternativ til andre trafikale investeringer.

  ”Undersøgelserne peger på, at der er et stort potentiale og gevinst ved en fast forbindelse over Kattegat. Det er også tydeligt, at dette skal undersøges nærmere,” siger Jørgen Kristiansen, lektor ved Institut for Samfundsudvikling og Planlægning, Aalborg Universitet.

  Derfor er der også stigende politisk interesse for projektet, mener han. Senest har Kattegatkomitéen været til møde med transportminister Hans Christian Schmidt, der ved flere lejligheder har udvist interesse for projektet.

  Jørgen Kristiansen fremhæver funktionsmæssig sikkerhed som et af de spændende aspekter ved en fast Kattegatforbindelse.

  ”En af de væsentlige fordele er, at man med en Kattegatforbindelse får en dobbeltstrenget struktur med både Storebæltsforbindelsen og Kattegatforbindelsen som mulige transportveje på tværs af Danmark. Sådan en to-strenget struktur giver en mere tryg og fleksibel struktur set i forhold til en satsning udelukkende på Storebæltsforbindelsen,” forklarer Jørgen Kristiansen.

  Yderligere undersøgelser

  I sit paper peger Jørgen Kristiansen blandt andet på, at de hidtidige rapporter omkring Kattegatforbindelsen tydeliggør, at det er nødvendigt med en mere omfattende og helhedsorienteret undersøgelse.

  ”Jeg er fuldt ud enig med Kattegatkomitéen om, at en Kattegatbro skal tænkes ind i en større og langsigtet plan for trafikken på tværs af Danmark,” siger han. 

  Derved sikres den samfundsmæssigt bedste løsning, der også vil være politisk bæredygtig.

  Åben dialog

  En tredje af pointerne i Jørgen Kristiansens paper er, at en kommende undersøgelse bør inddrage alle relevante parter lokalt, regionalt og på landsplan. Dette skal både være kommuner, regioner og staten samt erhvervslivet. Det vil styrke den endelige løsning og være med til at sikre indarbejdelse af en fast Kattegatforbindelse i et større perspektiv.

  ”Jeg så gerne, at man valgte en åben dialog og beslutningsproces til at undersøge sagen nærmere. Det er vigtigt at have med, at man kan vurdere både de trafikale, tilgængelighedsmæssige, økonomiske og miljømæssige aspekter for alle relevante egne af landet, og omfattende især hele Jylland – ikke bare for eksempel Østjylland,” udtaler Jørgen Kristiansen.

  Møde mellem transportminister Hans Christian Schmidt og Kattegatkomitéen

  Torsdag den 7. oktober 2010 var der møde i Transportministeriet mellem Transportministeren og 5 medlemmer af Kattegatkomitéen. Det var formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann, regionsrådsformand Bent Hansen, Region Midtjylland, formand for KKR Midtjylland Anders G. Christensen, borgmester Søren Kjærsgaard, Holbæk Kommune og borgmester Nicolai Wammen, Århus Kommune.

  Formålet med mødet var at få en drøftelse af, hvorvidt de igangsatte strategiske analyser er tilstrækkelige til at træffe en principbeslutning om en Kattegatforbindelse. Der var en meget positiv og konstruktiv dialog.

  På mødet aftalte man, at Transportministeren snarest muligt får belyst status og fremtidsperspektiver for de igangværende analyser med henblik på at få en forventningsafstemning i relation til det igangsatte analysearbejde. Kattegatkomitéen er meget tilfreds med denne aftale.

  På den baggrund ser Kattegatkomitéen nu frem til at få den lovede status for det analysemateriale, der forventes færdigt i hhv. 2011 og følgende år. Redegørelsen forventes at indeholde en stillingtagen til, hvorvidt der på grundlag af de allerede igangsatte analyser er et tilstrækkeligt grundlag for at træffe en principbeslutning om en fast forbindelse over Kattegat, og/eller om der vil være behov for yderligere analyser. I det omfang, der skal gennemføres yderligere analyser, handler det om at få det synliggjort således, at dette arbejde snarest muligt kan igangsættes.

  Et ønske fra hele Danmark

  Det er ikke bare østjyder, der kan se fordelene ved en fast Kattegatforbindelse. Repræsentanter fra store dele af Jylland og ikke mindst Sjælland støtter op om projektet.

  Seneste udgave af Kattegatkomitéens medlemsliste viser, at projektet har stor interesse på Sjælland og i størstedelen af Jylland. Over 40 procent af medlemmerne er fra Sjælland, og dermed burde myten om ”det østjyske projekt” være punkteret.

  Blandt de sjællandske medlemmer af Kattegatkomitéen er Holbæk Kommune, Roskilde Universitet og G4S Security Services, samt organisationer som Dansk Erhverv og LO.
   
  Du kan se listen over medlemmer af Kattegatkomitéen her.

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023