Gå til hovedindhold

Nyhedsmail nr. 6, marts 2011

Transportministeren inviterer til møde om en fast Kattegatforbindelse • Fast forbindelse sikrer vækst • Sammenhæng skaber fremtidig vækst

Indhold

  Transportministeren inviterer til møde om en fast Kattegatforbindelse

  Transportminister Hans Christian Schmidt (V) har inviteret Kattegatkomitéens formandskab til møde for at drøfte den videre proces, med henblik på at træffe en principbeslutning om en fast Kattegatforbindelse.

  Den 7. oktober 2010 deltog repræsentanter fra Kattegatkomitéen – formand Jens Kampmann, regionsrådsformand i Region Midtjylland Bent Hansen (S), formand for KKR i Midtjylland Anders G. Christensen (V), borgmester i Aarhus Kommune Nicolai Wammen (S) og borgmester i Holbæk Kommune Søren Kjærsgaard (V) – i et møde med transportminister Hans Chr. Schmidt (V) og repræsentanter fra Transportministeriet, med henblik på at få fremskyndet en principbeslutning om etableringen af en fast forbindelse over Kattegat til 2011.

  På mødet fremførte transportminister Hans Chr. Schmidt, at det er afgørende, at en sådan principbeslutning træffes på et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag. I den forbindelse lovede ministeren hurtigst muligt at fremsende status og fremtidsperspektiver for de igangsatte analyser og få belyst, om disse analyser er tilstrækkelige.

  Og nu – over fire måneder efter mødet – har transportministeren kvitteret med en status og en invitation til et møde om den videre proces.

  Landstrafikmodellen
  Den fremsendte status, i form af et notat fra Danmarks Tekniske Universitet (DTU Transport) om brug af Landstrafikmodellen til vurdering af effekterne af en fast Kattegatforbindelse, redegør for udviklingen af Landstrafikmodellen, og hvordan den i de forskellige stadier vil kunne anvendes til at foretage en samlet vurdering af en fast Kattegatforbindelse. 

  Landstrafikmodellen er en del af ’Aftale om en grøn transportpolitik’ fra 2009, hvor der blev afsat 60 mio. kr. til udvikling af denne model. Ifølge transportministeren vil Landstrafikmodellen ”efterhånden, som den udvikles, styrke grundlaget for den strategiske planlægning på trans-portområdet”.

  Af DTU Transports notat fremgår det, at udviklingen af landstrafikmodellen vil foregå i tre faser:

  • Version 0,1 vil ligge færdig i februar 2011
  • Version 1,0 vil ligge færdig i april 2012
  • Version 2,0 vil ligge færdig i april 2015

  Ifølge DTU Transports notat vil Version 0,1 dog ikke egne sig til samlet at vurdere en fast Kattegatforbindelse i forhold til at træffe en principbeslutning. Det vil derimod Version 1,0, som efter planen ligger klar i april 2012.

  Kattegatkomitéen fortsætter presset
  Formand for Kattegatkomitéen Jens Kampmann siger:

  ”Vi ser med glæde frem til et møde med ministeren snarest muligt, hvor vi kan drøfte processen fremadrettet. Der er ingen tvivl om, at Kattegatkomitéen vil fortsætte arbejdet for etableringen af en fast Kattegatforbindelse med samme intensitet som hidtil og blive ved med at sprede budskabet om behovet for en sådan. Jo længere vi venter med at træffe denne beslutning, jo dyrere bliver det for Danmark.”

  Fast forbindelse sikrer vækst

  Danmark skal vælge mellem kortsigtede lappeløsninger eller sikring af fremtidig vækst. En fast Kattegatforbindelse binder landet sammen og styrker erhvervslivet, mener koncernbestyrelsesformand for Grundfos, Niels Due Jensen.  

  En fast Kattegatforbindelse vil ændre måden, vi ser Danmark på. Det vil gøre landet mindre og mentalt større, mener koncernbestyrelsesformand for Grundfos, Niels Due Jensen.  

  Pumpevirksomheden holdt for nylig et debatmøde om en fast Kattegatforbindelse i samarbejde med Region Midtjylland og Kattegatkomitéen, hvor der var bred enighed om projektets vigtighed.

  Enighed til mødet
  Til mødet var der ifølge Niels Due Jensen stor opbakning fra borgmestre og byrådsmedlemmer. Der var også positive tilkendegivelser fra de tilstedeværende folketingsmedlemmer, hvoraf nogle var trafikpolitiske ordførere.

  ”Generelt var der stærk opbakning til projektet, og jeg kunne spore en utålmodighed i forhold til at få afklaret det beslutningsgrundlag, som Folketinget kan bestemme sig ud fra. Der var en stærk tro på, at dette infrastrukturprojekt er langt det vigtigste for Danmark,” fortæller Niels Due Jensen.

  Han fokuserer på, at projektet skaber mere vækst, samler viden og skaber innovation, som Danmark har brug for i fremtiden. 

  Vækst gennem infrastruktur
  En meget vigtig del af fremtidens infrastruktur skal ifølge Niels Due Jensen være en højhastighedsforbindelse mellem København og Aarhus, som også knyttes til det tyske tognet:

  ”Jeg mener, at det er det vigtigste trafikinfrastrukturprojekt, vi har i Danmark over de kommende år. Vi har brug for at få en væsentlig bedre forbindelse mellem Vest- og Østdanmark. Her vil en fast Kattegatforbindelse være ideel. Vestdanmark vil få væsentligt bedre vækstbetingelser. Og vi bliver nødt til at tale om højhastighedstog, der også skal hægtes på det tyske jernbanenet.”

  Koncernbestyrelsesformanden mener desuden, at Vestjylland med en fast Kattegatforbindelse hægtes bedre sammen med resten af landet og derved lettere kan tiltrække højtuddannet arbejdskraft. I det hele taget vil en fast forbindelse styrke Danmarks infrastruktur og konkurrencedygtighed.

  ”Men man skal selvfølgelig ikke bygge en fast Kattegatforbindelse for Grundfos’ skyld men for ikke at bruge penge på en masse lappeløsninger, der omhandler trekantsområdet, Fyn og Storebæltsbroen. Derfor er det bedre at satse på en fast Kattegatforbindelse snarest muligt,” uddyber Niels Due Jensen.

  Begynd efter Femern
  Uden den faste Kattegatforbindelse kommer Danmark til at tabe økonomisk terræn i forhold til andre europæiske lande, hvor man styrker infrastrukturen. Derfor ser han også gerne, at arbejdet over Kattegat begynder, når man er færdig med Femernforbindelsen. På den måde udnytter man den arbejdskraft og viden, der er opbygget ved Femernbyggeriet.

  Sammenhæng skaber fremtidig vækst

  Danmark skal tænke visionært og strategisk for at leve op til det øgede krav om mobilitet. En fast Kattegatforbindelse vil være afgørende for fremtidig vækst og velstand, mener Bente Damgaard, administrerende direktør for arkitektvirksomheden schmidt hammer lassen architects.

  For arkitektvirksomheden schmidt hammer lassen architects er tidsfaktoren afgørende i alle projekter. Fleksibilitet og mobilitet er nødvendigheder, som kun bliver større i fremtiden, vurderer virksomhedens administrerende direktør, Bente Damgaard. Hun er for nylig indtrådt i Kattegatkomitéen, fordi hun støtter visionen om ”Et sammenhængende Danmark”.

  Synlighed og tilgængelighed
  Schmidt hammer lassen architects har hovedkontor i Aarhus og har desuden afdelinger i København, London og Shanghai. Virksomheden forsøger hele tiden at optimere samarbejdet på tværs af afdelingerne.

  I den sammenhæng vil en fast Kattegatforbindelse give fordele både nationalt og internationalt, mener Bente Damgaard:

  ”En fast Kattegatforbindelse kan styrke den nødvendige fleksibilitet og mobilitet, der i stigende grad er påkrævet både mellem Aarhus og København – men det er lige så vigtigt i forhold til internationale projekter. Her vil eksempelvis en højhastighedsforbindelse til Kastrup Lufthavn kunne gøre en stor forskel økonomisk og tidsmæssigt. Det vil styrke vores konkurrencedygtighed på den internationale scene, fordi synlighed og tilgængelighed spiller en stor rolle, hvis vi skal være en attraktiv partner.”

  Som arkitektvirksomhed bevæger man sig hele tiden derhen, hvor opgaven er. Det er en nomadisk forretningsmodel, hvor tidsfaktoren spiller en afgørende rolle i alt, hvad man foretager sig.
  ”Det er en nødvendig men også ressourcekrævende forretningsmodel i vores branche – derfor er vi afhængige af, at den basale infrastruktur fungerer optimalt. Jeg er ikke i tvivl om, at en fast forbindelse over Kattegat samtidig understøtter den vigtige samfundsmæssige sammenhængskraft, der er afgørende for fremtidig vækst og velstand,” forklarer Bente Damgaard.

  Gode og miljørigtige rammer
  For Bente Damgaard står Danmark over for en stor udfordring. Som lille nation er det svært at fremstå som en markant spiller i den globale konkurrence. Derfor er det ekstra vigtigt, at der skabes gode rammer og vækstvilkår for de aktører, der skal påvirke udviklingen i en positiv retning. Her kan en fast Kattegatforbindelse måske gå hen og blive udslagsgivende, mener den administrerende direktør.

  Desuden har en fast Kattegatforbindelse også miljømæssige fordele, vurderer Bente Damgaard:
  ”Det er oplagt, at vi støtter Kattegatkomitéens arbejde for en fast forbindelse. Tænk bare på den markante, miljømæssige gevinst, der kan hentes, hvis man i fremtiden rejser med miljøvenlige højhastighedstog med en rejsetid på blot 1 time, når man skal rejse fra Aarhus til København.”

  Sammenhæng og helhed
  Hos schmidt hammer lassen architects tænker man i sammenhænge og helheder – en holistisk tilgang, der kendetegner tegnestuens mangeårige virke.

  Ifølge Bente Damgaard er det også dér, at merværdien opstår for bygherrer, brugere og for det omgivende samfund. Arkitektur skal gøre en forskel ikke blot for dem, der bruger bygningen dagligt, men også for de mennesker, som hver dag kommer forbi til fods, på cykel, i bil eller bus. Sker dette, giver arkitekturen værdi og identitet i et samfund.

  Denne tilgang er også meget anvendelig i den konkrete diskussion om potentialet for en fast Kattegatforbindelse, mener Bente Damgaard:

  ”Mon ikke vi kan opnå meget – økonomisk, socialt og kulturelt – ved at tænke dansk sammenhængskraft mere visionært og strategisk? Det er mit bud, at vi som samfund har meget at vinde på den lange bane. Derfor kan jeg også godt lide komitéens idé om at tænke Danmark som én metropol.”

  Sidst opdateret: 3. oktober 2023